Hotronix Dual Air Fusion

FEATURES
 • แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
 • หน้าจอระบบดิจิตอลทัชสกรีน ปรับตั้งค่าตามการ
 • ใช้งานการรีดแต่ละประเภทงานและผู้ใช้งานได้ตามอัตโนมัติ
 • รีดตามการตั้งค่าด้วยระบบอัตโนมัติ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Dual Air Fusion

FEATURES
 • แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
 • หน้าจอระบบดิจิตอลทัชสกรีน ปรับตั้งค่าตามการ
 • ใช้งานการรีดแต่ละประเภทงานและผู้ใช้งานได้ตามอัตโนมัติ
 • รีดตามการตั้งค่าด้วยระบบอัตโนมัติ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Air Fusion

FEATURES
 • แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
 • 2 ถาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่า 50%
 • หน้าจอระบบดิจิตอลทัชสกรีน ปรับตั้งค่าตามการใช้งาน
 • การรีดแต่ละประเภทได้ตามอัตโนมัติ
 • รีดตามการตั้งค่าด้วยระบบอัตโนมัติ
 • มีเลเซอร์จับตำแหน่ง เพิ่มความแม่นยำในการวางชิ้นงาน
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

TQA-3638 TQA-4050

Working system: ระบบการทำงาน
Semi-Auto Pneumatic Heat Press:(เครื่องรีดกึ่งออโต้ลม 2 ถาด รุ่นมาตรฐาน)
Effective area: ขนาดใช้งาน 36 x 38 cm (14” x 15”)
Power: กำลังไฟฟ้า 2 kW
Max temp: อุณหภูมิสูงสุด 0-260 C
Time range: ปรับตั้งระยะเวลา 0-99 Sec
Buzzer Alarm mode: มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนด มี
Pressure adjustment: ตัวปรับตั้งแรงกด มี

TQA-3638 TQA-4050

Working system: ระบบการทำงาน
Semi-Auto Pneumatic Heat Press:(เครื่องรีดกึ่งออโต้ลม 2 ถาด รุ่นมาตรฐาน)
Effective area: ขนาดใช้งาน 36 x 38 cm (14” x 15”)
Power: กำลังไฟฟ้า 2 kW
Max temp: อุณหภูมิสูงสุด 0-260 C
Time range: ปรับตั้งระยะเวลา 0-99 Sec
Buzzer Alarm mode: มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนด มี
Pressure adjustment: ตัวปรับตั้งแรงกด มี

TA-3638 TA-4050

FEATURES

Working system: ระบบการทำงาน Manual Heat Press(เครื่องรีดสวิงข้าง รุ่นมาตรฐาน) Manual Heat Press, Swing table
Effective area: ขนาดใช้งาน 36 x 38 cm (14” x 15”)
Power: กำลังไฟฟ้า 2 kW
Max temp: อุณหภูมิสูงสุด 0-260 C
Time range: ปรับตั้งระยะเวลา 0-99 Sec
Buzzer Alarm mode: มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนด มี
Pressure adjustment: ตัวปรับตั้งแรงกด มี

MEM K-31

FEATURES

เครื่องรีดออโต้ลม 1 ถาด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 15 x 15 cm (6” x 6”)
ขนาดตัวเครื่อง 38 x 31 x 70 cm/ น้ำหนัก 13 kg
0.9กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

MEM K-31

FEATURES

เครื่องรีดออโต้ลม 1 ถาด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 15 x 15 cm (6” x 6”)
ขนาดตัวเครื่อง 38 x 31 x 70 cm/ น้ำหนัก 13 kg
0.9กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

MEM K-78

FEATURES

เครื่องรีดออโต้ลม 1 ถาด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 15 x 15 cm (6” x 6”)
ขนาดตัวเครื่อง 38 x 31 x 70 cm/ น้ำหนัก 13 kg
0.9กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

MEM K-15

FEATURES

เครื่องรีดคันโยก
ขนาดใช้งาน 40 x 40 cm (16” x 16”)
ขนาดตัวเครื่อง 73 x 46 x 45 cm/ น้ำหนัก 20 kg
2 กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-400C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

MEM K-15

FEATURES

เครื่องรีดคันโยก
ขนาดใช้งาน 40 x 40 cm (16” x 16”)
ขนาดตัวเครื่อง 73 x 46 x 45 cm/ น้ำหนัก 20 kg
2 กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-400C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

MEM K-07

FEATURES

เครื่องรีดคันโยก
ขนาดใช้งาน 38 x 38 cm (15” x 15”)
ขนาดตัวเครื่อง 72 x 46 x 39 cm/ น้ำหนัก 26 kg
2.2 กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-399C/ ตั้งเวลาได้ 0-30 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

THE MAX Clam Heat Press

FEATURES
 • เครื่องรีดหมวก มีแท่นรีดหลากหลายแบบให้เลือก
 • ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

THE MAX Clam Heat Press

FEATURES
 • เครื่องรีดหมวก มีแท่นรีดหลากหลายแบบให้เลือก
 • ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

THE MAX Cap Heat Press

 • เครื่องรีดหมวก มีแท่นรีดหลากหลายแบบให้เลือก
 • ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Fusion

FEATURES
 • แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
 • รีดตามการตั้งค่าด้วยระบบอัตโนมัติ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Fusion

FEATURES
 • แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
 • รีดตามการตั้งค่าด้วยระบบอัตโนมัติ
 • รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Auto Open Clam Heat Press

FEATURES

แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16”x 20”),
40 x 40 cm (16”x16”), 27.5 x 37.5 cm (11”x15”)
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Hover Heat Press

FEATURES

แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Hover Heat Press

FEATURES

แท่นรีดขนาด 40 x 50 cm (16” x 20”)
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix 6”x6” Heat Press

FEATURES

แท่นรีดขนาด 15 x 15 cm (6” x 6”)
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อ นตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Cap Heat Press

FEATURES

แท่นรีดขนาด 15 x 15 cm (6” x 6”)
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อ นตลอดอายุการใช้งาน

Hotronix Cap Heat Press

FEATURES

แท่นรีดขนาด 15 x 15 cm (6” x 6”)
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อ นตลอดอายุการใช้งาน

Operating Desk

OPERATING DESK: ขาตั้งอเนกประสงค์

Dimensions (ขนาด): 60 cm x 95 cm x 70 cm
วัสดุทำจากเหล็กเนื้อดี รับน้ำหนักได้มาก แข็งแรง ทนทาน
ใช้งานได้หลากหลาย

HCB-5

FEATURE

เครื่องรีดระบบไฮโดรลิค 2 ถาด (Auto) รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 110 x 160 cm (44” x 64”)
น้ำหนัก 1,800 kg
19 กิโลวัตต์ (kW) 3 Phase/ 380 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260?C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

HCB-5

FEATURE

เครื่องรีดระบบไฮโดรลิค 2 ถาด (Auto) รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 110 x 160 cm (44” x 64”)
น้ำหนัก 1,800 kg
19 กิโลวัตต์ (kW) 3 Phase/ 380 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260?C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

HCB-7

FEATURE

เครื่องรีดระบบไฮโดรลิค 2 ถาด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 100 x 120 cm (40” x 48”)
น้ำหนัก 830 kg
19 กิโลวัตต์ (kW) 3 Phase/ 380 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

HCB1-1

FEATURE

เครื่องรีดออโต้ลม 2 ถาด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 70 x 90 cm (28” x 36”)
น้ำหนัก 250 kg
5.6 กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

HCB1-1

FEATURE

เครื่องรีดออโต้ลม 2 ถาด รุ่นมาตรฐาน
ขนาดใช้งาน 70 x 90 cm (28” x 36”)
น้ำหนัก 250 kg
5.6 กิโลวัตต์ (kW)/ 220 โวลต์ (V)
ปรับอุณหภูมิได้ 0-260C/ ตั้งเวลาได้ 0-99 วินาที
มีเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้
มีตัวปรับตั้งหน่วยความร้อน เวลาและแรงกด

Silicone rubber

FEATURE

แผ่นยางซิลิโคน รองรีด
All sizes available (มีทุกขนาดให้เลือก)
ใช้คู่กับเครื่องรีด ช่วยรองรับแรงกด ทำให้รีดชิ้นงานได้เรียบยิ่งขึ้น
แนะนำให้เปลี่ยนหลังจากแผ่นซิลิโคนเดิมเริ่มเสื่อมคุณภาพ

Teflon Sheet

FEATURE

แผ่นเทปล่อนรองรีด
ทนความร้อน ใช้คู่กับเครื่องรีดใน
การรีดงานทรานเฟอร์ประเภทต่างๆ

Teflon Sheet

FEATURE

แผ่นเทปล่อนรองรีด
ทนความร้อน ใช้คู่กับเครื่องรีดใน
การรีดงานทรานเฟอร์ประเภทต่างๆ

EZ Weeder

FEATURE

อุปกรณ์แกะเฟล็ก
อุปกรณ์สำหรับลอกงานเฟล็กตัด
และเฟล็กปริ๊นท์

ROLAND BN-20

FEATURES

เครื่องรีดหมวก มีแท่นรีดหลากหลายแบบให้เลือก
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

ROLAND BN-20

FEATURES

เครื่องรีดหมวก มีแท่นรีดหลากหลายแบบให้เลือก
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

GRAPHTEC CE6000-60

FEATURES

เครื่องรีดหมวก มีแท่นรีดหลากหลายแบบให้เลือก
ระบบการตั้งค่าเวลา อุณหภูมิ แรงกด แม่นยำ
รับประกันแผงทำความร้อนตลอดอายุการใช้งาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิก Add Line